Mali Hizmetler Birimi Eğitimleri

MALİ HİZMETLER BİRİMİ EĞİTİMLERİ 

 • Kamu Personel Mevzuatı 
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu 
 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 
 • 5018 Sayılı Kanunda Sorumluluk Ve Hesap Verilebilirlilik 
 • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu. 
 • Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik. 
 • Belediyelerde Stratejik Planlama 
 • Stratejik Yönetim Ve Stratejik Plan 
 • Belediyelerde Performans Program Ve Önemi.İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi 
 • Harcama Yetkilileri 
 • İç Kontrol Sistemi 
 • Ön Mali Kontrol 
 • Devlet Muhasebesi 
 • Harcama Belgeleri Yönetmeliği 
 • Kamu Zararı 
 • Harcırah Kanunu 
 • Sayıştay  Denetimi