5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi

 • 5018 Sayılı Kanun Kapsamı
 • Mali Saydamlık ve Kanunun Kapsamı Mali Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik
 • Harcama Süreci
 • Mali Yönetim Sistemindeki Aktörler ve görevleri
 • Hesap Verme   ve Mali Sorumluluk
 • Üst Yöneticiler ve Harcama Yetkililerinin Görev ve Sorumlulukları
 • Gerçekleştirme Görevlisinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Muhasebe Yetkilisinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
 • 5018 Sayılı Kanunla Kamu İdarelerine Yüklenen Sorumluluklar
 • Performans Esaslı Bütçeleme
 • İç ve Dış Denetim
 • Kesin Hesap ve Genel Uygunluk Bildirimi
 • Kamu Alacakların Takibi,Tahsili,Taksitlendirilmesi, Ertelendirilmesi ve Silinmesi
 • Kamu İdarelerinin İnternet Sitelerinde Bulunması Gereken Bilgiler
 • Kamu İdarelerinde Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması 
 • 5018 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuatların Uygulanması
 • Ön mali kontrol
 • İç kontrol.
 • Kesin hesap.