4734 Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi

4734 SAYILI KANUN EĞİTİM KONULARI

 • 4734 Sayılı Kamuihale Kanunu Maddeleriyle Ayrıntılı Eğitim
 • Hizmet Alım İhaleleri Yönetmeliği Ve Detayları
 • Mal Alım İhaleleri Yönetmeliği Ve Detayları
 • Yapım İhaleleri Yönetmeliği Ve Detayları
 • Danışmanlık İhaleleri Yönetmeliği Ve Detayları
 • Kamu İhale Genel Tebliği Ve Detayları
 • Temel İlkeler
 • İhale Dökümanının Hazırlanması Ve Satılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Teknik Şartnamenin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • İdari Şartnamenin  hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar Ve Rekabet İlkesi
 • Benzer İşin  tespiti Ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Yaklaşık Maliyetin tespiti Ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Yaklaşık Maliyetin gizliliği Ve Açıklanması
 • Eşik Değerler Ve Önemi
 • İhale İlan Süreleri Ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Düzeltme İlanı
 • Zeyilname Ve Detayları
 • İhale Usulerinin Tespiti Ve Detayları

AÇIK, BELLİ İSTEKLİLER VE PAZARLIK USULÜ, İHALE VE DETAYLARI DOĞRUDAN TEMİN VE DETAYLARI

 • İşlem Akış Şemalarıyla İhale Süreçleri 
 • İhale Komisyonlarında Kimler Görev Alamaz
 • İhale Komisyonlarında Görev Alanlarının Yetki Ve Sorumlulukları
 • İhale Komisyonlarının Çalışması
 • İhale Komisyonlarının Teklif Zarfı İncelemesinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Soru Ve Cevaplı
 • İhale Komisyonlarının  teklif  mektubunu İncelemesinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Soru Ve Cevaplı
 • İhale Komisyonlarının  teklifleri Değerlendirilmesinde dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 • Birden Fazla Tekliflerin Değerlendirilmesi 17.B Ve 17.D
 • İhale Komisyonlarının   geçici Teminat Mektubunu İncelemesinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar.Soru Ve Cevaplı
 • İhale Komisyonlarının    ticaret Sicil Gazetesi Ve Vekaletname İle İmza Sirküleri  incelemesinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar.Soru Ve Cevaplı.
 • İhale Komisyonlarının iş Deneyim Belgesi İncelemesinde dikkat Etmesi Gereken Hususlar.Soru Ve Cevaplı.

İHALE KOMİSYONLARININ İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER VE BENZER İŞE İLİŞKİN HUSUSLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR.

 • İhale Komisyonlarının bilgi Ve Belge Eksikliğinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar.Soru Ve Cevaplı
 • İhale Komisyonlarının Yasaklılık İncelemesinde dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 • İhale Komisyonlarının yeterlilik değerlendirilmesinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Soru Ve Cevaplı
 • İhale Komisyonlarının ekonomik Yeterlilik İncelemesinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 • Kapasite Raporu Ve İncelenmesinde Dikkat  edilmesi Gereken Hususlar
 • Demo,Demanstrasyon Yapılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Numune Ve Katalog  incelenmesinde Dikkat edilmesi Gereken Hususlar
 • Yetkili Satıcılık,Ve Değerlendirilmesi
 • İhale dışı Bırakılma Nedenleri.(10.a),(10.d),(10.f)
 • İş Ve Meslek Ahlakı Nedir Detayları
 • İhalenin Karara Bağlanması Ve İhale Yetkilisinde Onayında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İhale Kararının Tebliği
 • İhalede Tebliğ Usulleri
 • Uygulamalı Açık İhale Nasıl Yapılır
 • Uygulamalı Temizlikve Güvenlik İhalesi Nasıl Yapılır Adım Adım
 • Uygulamalı  çöp İhalesi Nasıl Yapılır Adım Adım
 • Uygulamalı  mal Alım İhalesi Nasıl Yapılır Adım Adım
 • Uygulamalı Yapım İhalesi Nasıl Yapılır Adım Adım
 • Sağlık Sektörü İhaleleri
 • Belediyelerde  yapılan İhaleler
 • Üniversitelerde yapılan ihaleler.
 • 6552 SAYILI TORBA YASA VE DETAYLARI
 • AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA VE DETAYLARI
 • VERGİ MATRAHI DEĞERLENDİRİLMESİ
 • EŞİT TEKLİFLERİN DEĞERLENDİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR, VE PUANLAMA
 • İHALELERDE ŞİKÂYET SÜREÇLERİ
 • ŞİKÂYET VE İNCELEME SÜRECİ VE DETAYLARI
 • DOKÜMANA ŞİKÂYET VE ZEYİLNAME
 • YEMEK İHALELERİNDE, ÖZEL GÜVENLİK,ARAÇ KİRALAMA VE  ÇÖP İHALELERİNDE   DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 • SINIR DEĞER TESBİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR.
 • PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TEKLİF FİYATA DAHİL OLACAK GİDERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ .
 • PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI  OLMAYAN HİZMET ALIMLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR.
 • ENGELLİ VE ÖZÜRLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • YEMEK VE YOL GİDERLERİ
 • ULUSAL BAYRAM VE FAZLA ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ
 • SÖZLEŞME GİDERLERİ VE GENEL GİDERLER
 • HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞER TESPİTİ VE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • MALZEMELİ YEMEK HİZMET ALIMI İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • İŞ DENEYİM DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 • İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU  
 • YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR
 •  İHALELER HAKKINDA SAYIŞTAY KARARLARI
 • FİYAT DIŞI UNSUR NEDİR NASIL DEĞERLENDİRİLİR
 • YERLİ MALI,YERLİ İSTEKLİ VE YERLİ İSTEKLİ LEHİNE FİYAT AVANTAJININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • İHALELERDE FİYAT FARKI UYGULAMASI
 • İŞ ARTIŞI VE İŞ EKSİLİŞİ
 • SÜRE UZATIMI VE VERİLME ŞARTLARI
 • MUCBİR SEBEBLER VE VERİLME ŞARTLARI
 • HAKEDİŞ  ÖDEMELERİ VE İNCE AYRINTILAR
 • REVİZE BİRİM FİYAT UYGULAMASI VE İNCE AYRINTILAR
 • YENİ BİRİM FİYAT UYGULAMASI VE İNCE AYRINTILAR
 • EKAP MODÜLLERİ VE KULLANIMI
 • EKAP SÜREÇLERİNDE   İHALE NASIL YAPILIR
 • SÖZLEŞME YAPILMASINDA İDAREYE VE İSTEKLİYE DÜŞEN GÖREVLER
 • VERGİ VE SGK BORCU DEĞERLENDİRİLMESİ
 • KESİN TEMİNATIN DEĞERLENDİRLMESİ
 • SÖZLEŞME TÜRLERİ
 • ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL VE İNCE DETAYLAR.
 • BİRİM FİYAT  SÖZLEŞME VE İNCE DETAYLARI
 • SÖZLEŞME UYGULAMASINDA YAPILMASI GEREKENLER
 • MUAYENE KABUL KOMİSYONLARINDA KABUL,YETKİ VE SORUMLULUK
 • KONTROL TEŞKİLATININ GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUĞU